Set of fresh raw salmon on white background, top view. Fish deli

Set of fresh raw salmon on white background, top view. Fish delicacy